Showing the single result

  • «Жаратылыстану» пəнін оқыту барысында бастауыш сынып оқушыларының зерттеу қабілеттерін қалыптастыру

    «Жаратылыстану» пəнін оқыту барысында бастауыш сынып оқушыларының зерттеу қабілеттерін қалыптастыру = Формирование исследовательских способностей учащихся начальной школы при изучении предмета «Естествознание»: əдістемелік құрал=методические рекомендации / құраст.: Г.К. Бекмаганбетова, Б.К. Дуненбаева, «Қостанай қаласы əкімдігі білім бөлімінің №24 бастауыш қазақ мектебі» ММ бастауыш сынып мұғалімі – Қостанай: «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қостанай облысы бойынша ПҚ БАИ, 2017 – 80 б.

    Əдістемелік құралда кіші мектеп жасындағы балалардың зерттеу дағдыларын дамытудың тиімді педагогикалық бағыттары, əдістері мен тəсілдеріне негізделген. Жұмыс бастауыш сынып мұғалімдеріне «Жаратылыстану» пəнінің өзгешелігін жақсы түсінуге, оқушылардың зерттеу дағдыларын қалыптастыруда жаратылыстану – ғылыми білімдерін меңгеру бойынша жұмыстың заманауи тəсілдерін меңгеруге көмек болады. Аталған құрал білім беру ұйымдарының бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған.
    В методических рекомендациях представлен теоретический материал, раскрывающий новые подходы к преподаванию курса «Естествознание», предложен практический материал, учитывающий, как современный уровень науки, так и возрастные и психологические особенности младших школьников.
    Данные методические рекомендации адресованы учителям начальных классов.