- МЕМЛКЕТТІК СТАНДАРТТАР -

free-pdf-file-icon-2614-thumb
ҚР СТ 1180-2003

Ақпарат, кітапхана және баспа саласындағы стандарттар жүйесі. Өндірістік каталогтар. Жалпы талаптар

free-pdf-file-icon-2614-thumb
ҚР СТ 1181-2003

Ақпарат, кітапхана және баспа саласындағы стандарттар жүйесі. Негізгі ережелер

free-pdf-file-icon-2614-thumb
ҚР СТ 1237-2004

Қағаз түріндегі құжаттар. Мұрағатта сақтауға жіберілетін жалпы техникалық талаптар

free-pdf-file-icon-2614-thumb
КР СТ 2383 — 2013

Басылымдар. Басып шығару. Тіркеуге қойылатын жалпы талаптар мен ережелер

free-pdf-file-icon-2614-thumb
ҚР СТ ИСО 690-2 — 2007

Библиографиялық анықтамалар. Бөлім 2. Электрондық құжаттар және олардың бөліктері

free-pdf-file-icon-2614-thumb
ҚРСТ 1182-2003

Басылымдар. Библиографиялық көрсеткіштерді шығару және кітап сату. Жалпы талаптар

free-pdf-file-icon-2614-thumb
ҚР СТ 1.21-2013

Қазақстан Республикасының нормативтік техникалық құжаттарының бірыңғай мемлекеттік қоры. Жинақтау, жүргізу және сақтау

free-pdf-file-icon-2614-thumb
ҚР СТ 994-2012

Басылымдар. Халықаралық стандартты кітап нөмірі (ISBN). Баспа дизайны және пайдалану

free-pdf-file-icon-2614-thumb
ҚР СТ 2202-2012

Музыкалық шығарманы шығарудың халықаралық стандартты нөмірі (ISMN). Баспа дизайны және пайдалану

free-pdf-file-icon-2614-thumb
ҚРСТ 1182-2003

Басылымдар. Баспа және кітап саудасы библиографиялық көрсеткіштері. Жалпы талаптар

free-pdf-file-icon-2614-thumb
ГОСТ 7.1-2003

Система стандартов по информации, иблиотечному и издательскому делу (СИБИД). Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила оформления

free-pdf-file-icon-2614-thumb
ГОСТ 7.9-95

Реферат и аннотация. Общие требования

free-pdf-file-icon-2614-thumb
ГОСТ 7.90-2007

СИБИД. Универсальная десятичная классификация. Структура, правила ведения и индексирования

free-pdf-file-icon-2614-thumb
ГОСТ 7.82-2001

СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления

free-pdf-file-icon-2614-thumb
ГОСТ 7.80-2000

Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления

free-pdf-file-icon-2614-thumb
ГОСТ 7.12-1993

СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила

free-pdf-file-icon-2614-thumb
ГОСТ Р 7.0.5-2008

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления

free-pdf-file-icon-2614-thumb
ГОСТ 7.0–99.

Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения

free-pdf-file-icon-2614-thumb
ГОСТ 7.76-96

Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения

free-pdf-file-icon-2614-thumb
ГОСТ 7.59-2003

СИБИД. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации

free-pdf-file-icon-2614-thumb
ГОСТ 7.20-2000

СИБИД. Библиотечная статистика.